Reklamacje

 1. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

  1.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
  Gwarancja nie jest stosowana do:
  -następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu
  -następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych brakiem dbałości o czystość, konserwację
  i utrzymanie.
  - następstwa uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych użytkowaniem 

  Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego przedmiotu w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

   

  1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
  jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu
  niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach
  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego
  żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy
  sklep@torby-torebki24.pl lub pisemnie na adres: ul. Targowa 9 k17,23, 45-067 Opole, lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie www.torby-torebki24.pl w zakładce "reklamacje".
  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez
  Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje,
  iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani
  nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

   

 2. Niezgodność towaru z warunkami umowy

  2.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek
  odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku
  stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl
  ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową,
  gdy kupujący o tej niezgodności wiedział . Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności
  towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie
  naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania
  lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się
  obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do
  ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

  2.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy
  nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji.
  Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres
  do zwrotów (podany w stopce strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup
  i opisem niezgodności. Przesyłki wysyłane na koszt firmy F.U.H. Paweł Fąferko
  nie będą odbierane.

   

 3. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

  3.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.

  3.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas
  transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności
  spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany
  przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy
  (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych
  decyzji odnośnie ponownej wysyłki.

Reklamowany towar można również odesłac załączając wypełniony protokół reklamacyjny który można pobrać poniżej.

Formularz Reklamacji Towarów
 •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl